InTeRCeR

Inštitut za Trajnostni Razvoj in Celostne Rešitve


Novice/News

IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

Ustvarjamo prihodnost, učimo se iz preteklosti, 5-9 julij 2021, Varšava, Poljska Evropski kongres krajinske ekologije IALE 2022 želi izpostaviti krajinsko ekologijo kot transdisciplinarno platformo, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Ta pristop je še posebej potreben zdaj, ko se svet sooča z globalnimi izzivi, kot so podnebna kriza, izguba biotske raznovrstnosti, onesnaževanje okolja, množične migracije in urbanizacija. Celostni krajinski pristop k kompleksnim kulturno-okoljskim sistemom – kar je bistvo krajinske ekologije – zagotavlja popoln okvir za kombiniranje transdisciplinarnih orodij in perspektiv za boljše razumevanje raznolikih pojavov in procesov okoli nas ter za njihovo predvidevanje in ustrezno upravljanje. Zato se želimo učiti iz preteklih izkušenj in znanja, da prevzamemo odgovornost za oblikovanje trajnostnih krajin in družb prihodnosti. Žal je zaradi težav s Covid19 kongres potekal preko spleta in tudi kongres se je prestavil za eno leto Na tem kongresu smo imeli predstavitev najnovejšega projekta Krajine v...

More Information
IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

Making the future, learning from the past, 5-9 July 2021, Warsaw, Poland The IALE 2022 European Landscape Ecology Congress aims to highlight landscape ecology as the trans disciplinary platform linking past, present and future. This approach is especially needed now when the world is facing global challenges such as climate crisis, biodiversity loss, environmental pollution, mass migration and urbanization. A holistic, landscape approach to the complex cultural-environmental systems – which is the essence of landscape ecology – provides the perfect framework for combining trans disciplinary tools and perspectives to better understand the diverse phenomena and processes around us and to predict and properly manage them. That is why we want to learn from past experience and knowledge to take responsibility for shaping sustainable landscapes and societies of the future. At this congress, we had a presentation of the latest project Landscapes in...

More Information
10th IALE World Congress 2019

10th IALE World Congress 2019

Nature and society facing the Anthropocene – Challenges and Perspectives for Landscape Ecology, Milano, Italy, 01-05 July  The International Association for Landscape Ecology – IALE has organised world landscape ecology congress in Milan, Italy 1 – 5 July 2019. Nature and society facing the Anthropocene – Challenges and Perspectives for Landscape Ecology The congress was an international meeting opportunity for everyone working in landscape ecology or who has an interest in this field. Member of institute has participated on congress and had oral presentation and poster one. We have presened Land Sharing project initiative poster and have oral presentation of research Landscape Ecology Time Analysis of Wetland in Pesnica...

More Information