Projekti


SOUPORABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – Integracija in krepitev vloge ranljivih skupin za lokalno pridelavo hrane

Kako lahko socialna zadruga za lokalno ekološko pridelavo hrane pripomore pri izboljšanju medgeneracijskega družbenega razvoja?

Verjamemo, da lahko s povezovanjem lastnikov kmetij, ki zaradi starosti ne zmorejo več obdelovati zemlje, in socialno ogroženih ljudi iz urbanih središč ob pomoči prenosa znanja o pridelavi hrane prispevamo k povečanju samooskrbe s hrano ter izboljšamo njihov družbeni in ekonomski položaj. S tem obenem prispevamo k ohranjanju tradicionalne krajine in k varovanju okolja pred propadom, ki ga povzroča sodobno industrijsko kmetijstvo. Več na http://www.nesta.org.uk/land-sharing

Projektno idejo smo predstavljali leta 2014 v lokalnem okolju ter prejeli nagrade in izobraževanja za razvoj inovativne podjetniške ideje:

Leta 2015 smo dalje razvijali projektno idejo in jo predstavljali v mednarodnem okolju, tudi tukaj smo bili uvrščeni na odmevna evropska tekmovanja in izobraževanja:

Projektno idejo smo predstavljali s prispevkom na konferencah v lokalnem in mednarodnem okolju:

Udeleževali smo se srečanj in dogodkov na temo novih pristopov k razvoju podeželja ter izmenjevali svoja znanja in izkušnje z udeleženci srečanj:

Climathon – Zeleni prožni Maribor 2016 Climate-KIC Climathon je globalni 24-urni dogodek na področju reševanja podnebnih sprememb, ki se je 28. oktobra 2016 hkrati odvijal v 59 večjih mestih, med drugim v Washingtonu, Londonu, Berlinu, Bologni in Beogradu. Udeleženci Climathonov po vsem svetu smo hkrati iskali rešitve za pereče izzive svojih mest in predlagali inovativne rešitve zanje. V Mariboru je 24-urni dogodek potekal od 27. do 28. oktobra 2016, in sicer od 15.00 do 15.00. Udeleženci so se s pomočjo organizatorjev osredotočali na aktivno reševanje izziva, kako v Mariboru zagotoviti več multifunkcionalnih zelenih površin. Zmagovalci so predstavili idejo županu mesta Maribor dr. Andreju Fištravcu. img_3299  

Erasmus + Cilj Erasmus + programa je zagotoviti mobilnost trenerjev in svetovalcev iz Nemške zveze za nego krajine – DVL in lokalnih Landcare združenj za razvoj različnih oblik partnerstev in možnosti usposabljanja v sedmih partnerskih državah. Poslanstvo projekta je analiza lokalnih razmer in uporaba najboljših praks za ohranjanje evropskih kulturnih krajin s pomočjo regionalnih proizvodov in tesnim sodelovanjem s kmetovalci. Glavni cilji projekta so naslednji:

  • Izmenjava informacij in iskanje sinergij glede meril, strategij, metodologij, modelov in inovativnih idej.
  • Razpravljati o izkušnjah in znanju ter zagotovi njihovo razširjanje
  • Vzpodbujanje udeležence v mednarodni komunikaciji in učenju ter pri uporabi tujih jezikov.
  • Izgradnja dolgoročnih stikov in sodelovanje za stalno izmenjavo informacij ter idej.

Inštitut InTeRCeR je organiziral za nemške kolege obisk dobrih praks v Sloveniji. Izmenjava je potekala on 12. do 16. junija 2016.

Zeleno in družbeno odgovorno podjetništvo Zeleno in družbeno odgovorno podjetništvo je tako nova vrednost in vedno rezultat delovanja vseh udeležencev v procesu, zato se zlije s skupno vrednostjo, in ne more biti predmet vrednotenja po tradicionalnem ekonomskem ključu delitve po zaslugah. Posamezniki se morajo nujno odpovedati želji po vrednotenju svojega deleža v skupnem, seveda ne na račun lenobe drugih, ampak na račun zadovoljstva drugih. Pomembno je videti to zadovoljstvo, saj je močno nalezljivo!   Vsak začetek je težak in zahteva veliko odrekanja, predvsem pa je negotov in nejasen, in to je vedno znak, da smo na pravi poti brisanja ostrih robov in delovanja v medprostorih, ki povezujejo navidezno ločene dele v celoto. Pritegnitev večih deležnikov in nujno sinergijsko delovanje, ki je v začetnih korakih vedno negotovo privede k pojavnosti, k rezultatom. Direktnih odgovorov na vprašanja ni, saj so odvisni od vsakega posameznika in tudi ne predstavljajo več rešitve, saj ta ni rezultat linearnega načina razmišljanja, ampak preplet ponotranjenih zgoraj omenjenih treh načel trajnosti!   Narediti nekaj novega, nujno pomeni gladiti ostre robove in spreminjati obstoječe prakse, kar vedno naleti na neodobravanje. Najtežje je opustiti miselnost jaz in se usmeriti na mi, stisnjeno dlan odpreti in jo usmeriti navzgor, saj to ni v skladu s prevladujočim načinom podjetniškega razmišljanja. Je pa nujno v zelenem in tudi družbeno odgovornem podjetništvu, saj le z dajanjem lahko prejmemo in le z zadovoljnimi udeleženci v celotnem procesu, smo lahko zadovoljni tudi sami.

Integralna ekonomija Projekt Souporaba kmetijskih zemljišč razvijamo s pomočjo modela integralne ekonomije. Nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem, moralnem jedru in na pametni integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. Sodelujemo z državljansko pobudo Integralna zelena Slovenija, ki je vseslovenska in nestrankarska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije, ki je začela delovati aprila 2013. V sodelovanju s Trans4m Centrom za integralni razvoj iz Ženeve sodelujemo pri razvoju slovenskega in evropskega modela integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki je podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija) založbe Gower Publishing.

B4NATURE: Sustainable and creative well-BEing FOR man and NATURE Trajnostno in ustvarjalno sobivanje človeka in narave

Cilj projekta B4Nature (BC-Naklo) je prenos znanja in dobrih praks ter oblikovanje ustvarjalnih zamisli o trajnostnem načinu življenja, ki bi predstavljali ugodje za naravo in človeka. S tem namenom smo se povezali z mednarodno priznano ekološko skupnostjo Sólheimar. To je edinstven primer ekološke vasi, ki vključuje števine strukture in med drugim tudi center za izobraževanje in prenos znanja, deluje pa kot nevladna organizacija države donatorke (Islandije). V slovensko partnerstvo nameravamo vključiti kot deležnike tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja. Projekt je zasnovan na celostnem pristopu in dolgoročnosti. V sklopu projekta bo prišlo ne samo do institucionarnih povezav, ampak tudi do povezovanja oseb, ki delujejo v sklopu nevladnih organizacij. S tem bo prišlo do izboljšanja sodelovanja med državama na različnih nivojih. V sklopu projekta smo izvedli izmenjavo in obiskali partnerje iz Islandije, partnerji iz  Islandije so nas obiskali v sklopu konference Vivus; takrat jim bomo gostili in jim pripravili nekaj ogledov dobrih praks v Sloveniji.